Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Provimet

Në qendren tonë ECL mund të paraqitni provimet nga nivelet A2 deri në nivel C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.

Provimi ECL teston katër aftësi: provimin me gojë (në të folur dhe në të dëgjuar) dhe provimin me shkrim (në të lexuar dhe në të shkruar).

E veçanta e provimit ECL është se ai nuk përmban teste gramatikore dhe në çdo nivel gjatë të shkruarit të letrës lejohet përdorimi i fjalorit. Çdo pjesë e provimit në çdo nivel i ka nga 2 detyra.

Kursantët tonë përfitojnë automatikisht një vend për provim dhe një zbritje në kursin përgatitor për provime. Kandidatet që ndjekin të gjitha nivelet e kurseve dhe grupet e organizuara përfitojnë zbritje. Eurolingua Zentrum qendra e provimeve ECL e ka të drejtën eksluzive për mbajtjen e provimeve të ECL në keto shtete: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi.

Paraqitja e provimeve bëhet në linkun e mëposhtëm:

Oraret e provimeve 2023

MuajiNiveliDatat e provimeveAfati i regjistrimitRezultatet e provimeveDërgimi i certifikatave
ShkurtB1 B2 C1Niveli B1 dhe
C1 më 3
shkurt
Niveli B2 më 4
shkurt
9 janar6 mars3 -7 prill
PrillA2 B1 B2 C1Niveli A2, B1,
C1 më 31
mars
Niveli B2 më 1
prill
7 mars2 maj29 maj - 2
qershor
QershorB1 B2 C1Niveli B1, C1
më 9 qershor
Niveli B2 më
10 qershor
11 maj11 korrik7 - 11 gusht
GushtB1 B2Niveli B1 më
15 gusht
Niveli B2 me
16 gusht
17 korrik15 shtator16 -20 tetor
TetorB1 B2 C1Niveli B1, C1
më 29 shtator
Niveli B2 më
30 shtator
31 gusht30 tetor27 nëntor - 1
dhjetor
DhjetorA2 B1 B2 C1Niveli A2, B1,
C1 më 24
nëntor
Niveli B2 më
25 nëntor
2 nëntor26 dhjetor22-26. janar

Vlerësimi i testeve

Për secilën aftësi mund të arrihen maksimal 25 pikë ose 100 pikë në total. Provimi i pjesshëm dmth. provimi me gojë kalohet nëse kandidati ka arritur të paktën 30 pikë ose 40% në këto aftësi: “të folurit” dhe “të dëgjuarit” dhe një rezultat të përgjithshëm mesatar prej 60%. Për ta kaluar pjesën e provimit me shkrim, kandidati gjithashtu duhet të arrijë të paktën 30 pikë ose 40% në aftësitë “të shkrimit” dhe “të leximit” dhe një rezultat të përgjithshëm mesatar prej 60%. Koha e pritjes të rezultateve është një muaj.

AftësitëTë dëgjuaritTë foluritTë lexuaritTë shkruarit
Pikët25 pikë25 pikë25 pikë25 pikë

Në rastin e një provimi të kaluar të pjesshëm, kandidati e merr një çertifikatë ku shenon se është dhënë provimi i pjesshëm me gojë ose me shkrim.

Provimi me gojë

Të dëgjuarit25 pikë
Të folurit25 pikë

Provimi me shkrim

Të lexuarit25 pikë
Të shkruarit25 pikë
Kufijtë e kalueshmërisëPikët minimale për aftësi
30 pikë – 60 %10 pikë – 40 %

Mostrat e provimeve

Mostrat e provimeve me shkrim dhe me gojë mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm: 

Rregullorja e provimeve

Rregulloren e provimeve mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: 

Informata të rëndësishme

Nëse brenda afatit të regjistrimit të provimit kërkohet tërheqja nga provimi nga ana e kandidatit, do të ndalet një tarifë administrative prej 20 % të shumës totale.
Pas përmbylljes së afatit të regjistrimit të provimit rimbursimi i mjeteve nuk mund të bëhet.