Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Provimet

Në qendren tonë ECL mund të paraqitni provimet nga nivelet A2 deri në nivel C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.

Provimi ECL teston katër aftësi: provimin me gojë (në të folur dhe në të dëgjuar) dhe provimin me shkrim (në të lexuar dhe në të shkruar).

E veçanta e provimit ECL është se ai nuk përmban teste gramatikore dhe në çdo nivel gjatë të shkruarit të letrës lejohet përdorimi i fjalorit. Çdo pjesë e provimit në çdo nivel i ka nga 2 detyra.

Kursantët tonë përfitojnë automatikisht një vend për provim dhe një zbritje në kursin përgatitor për provime. Kandidatet që ndjekin të gjitha nivelet e kurseve dhe grupet e organizuara përfitojnë zbritje. Eurolingua Zentrum qendra e provimeve ECL e ka të drejtën eksluzive për mbajtjen e provimeve të ECL në keto shtete: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi.

Paraqitja e provimeve bëhet në linkun e mëposhtëm:

Oraret e provimeve 2024

MuajiNiveliDatat e provimeveAfati i regjistrimitRezultatet e provimeveDërgimi i certifikatave
ShkurtB1, B2Niveli B1 më 2.
shkurt
Niveli B2 më
3. shkurt
8. janar4. mars1 – 5 prill
PrillB1, B2Niveli B1 më 5. prill
Niveli B2 më
6. prill
7. mars6. maj3 – 7. qershor
QershorB1, B2Niveli B1
më 7. qershor
Niveli B2 më
8. qershor
9. maj8. korrik5 – 9. gusht
GushtB1, B2Niveli B1 më
6. gusht
Niveli B2 me
7. gusht
3. korrik3. shtator7 – 11. tetor
ShtatorB1, B2Niveli B1
më 27. shtator
Niveli B2 më
28. shtator
29. gusht28. tetor25 – 29. nëntor
NëntorB1, B2Niveli B1 më 22.
nëntor
Niveli B2 më
23. nëntor
31. tetor23. dhjetor20 – 24. janar

Vlerësimi i testeve

Për secilën aftësi mund të arrihen maksimal 25 pikë ose 100 pikë në total. Provimi i pjesshëm dmth. provimi me gojë kalohet nëse kandidati ka arritur të paktën 30 pikë ose 40% në këto aftësi: “të folurit” dhe “të dëgjuarit” dhe një rezultat të përgjithshëm mesatar prej 60%. Për ta kaluar pjesën e provimit me shkrim, kandidati gjithashtu duhet të arrijë të paktën 30 pikë ose 40% në aftësitë “të shkrimit” dhe “të leximit” dhe një rezultat të përgjithshëm mesatar prej 60%. Koha e pritjes të rezultateve është një muaj.

Në rastin e një provimi të kaluar të pjesshëm, kandidati e merr një çertifikatë ku shenon se është dhënë provimi i pjesshëm me gojë ose me shkrim.

Mostrat e provimeve

Mostrat e provimeve me shkrim dhe me gojë mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm: 

Rregullorja e provimeve

Rregulloren e provimeve mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: 

Informata të rëndësishme

Nëse brenda afatit të regjistrimit të provimit kërkohet tërheqja nga provimi nga ana e kandidatit, do të ndalet një tarifë administrative prej 20 % të shumës totale.
Pas përmbylljes së afatit të regjistrimit të provimit rimbursimi i mjeteve nuk mund të bëhet.